Four rules for staying clear-headed in life- don't be manipulated, don't believe in promises, don't fall for big dreams, don't listen to stories.
|

Stay Grounded

🌟💡✨
Four rules for staying clear-headed in life: don’t be manipulated, don’t believe in promises, don’t fall for big dreams, don’t listen to stories.
//
人间清醒的四大法则:不被拿捏、不信承诺、不吃大饼、不听故事。
Rénjiān qīngxǐng de sì dà fǎzé: bù bèi nǎniē, bùxìn chéngnuò, bù chī dà bǐng, bù tīng gùshì.
//
Nhân gian thanh tỉnh đích tứ đại pháp tắc: bất bị nã niết, bất tín thừa nặc, bất cật đại bính, bất thính cố sự.
//
Bốn nguyên tắc tỉnh táo giữa đời thường: không bị thao túng, không tin hứa hẹn, không ăn bánh vẽ, không nghe chuyện xưa.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *