If 99% of people dislike me, I won't feel discouraged. I only need to fit with 1 person.
|

Spiritual Life

🖼📚😅
Someone who trusts literature and art often has something naive in their bones which makes them impractical, unable to adapt to life, not mature or social enough, and not easily happy. – Li Ge, “Is spiritual life despicable?”
//
一个信任文艺的人,骨子里往往有天真的东西,这个东西,让他们不务实,不适应生活,不够圆熟、合群,也不容易快乐起来。-黎戈 《精神生活是可鄙的吗》 ​ ​​​ ​​​​
Yīgè xìnrèn wényì de rén, gǔzilǐ wǎngwǎng yǒu tiānzhēn de dōngxī, zhège dōngxī, ràng tāmen bù wùshí, bù shìyìng shēnghuó, bùgòu yuánshú, héqún, yě bù róngyì kuàilè qǐlái.-Lí Gē “Jīngshén shēnghuó shì kěbǐ de ma” ​ ​​​ ​​​​
//
Nhất cá tín nhậm văn nghệ đích nhân, cốt tử lý vãng vãng hữu thiên chân đích đông tây, giá cá đông tây, nhượng tha môn bất vụ thực, bất thích ứng sinh hoạt, bất cú viên thục, hợp quần, dã bất dung dịch khoái nhạc khởi lai.- Lê Qua 《 Tinh thần sinh hoạt thị khả bỉ đích mạ 》 ​ ​​​ ​​​​
//
Một người tin vào văn học nghệ thuật thường ngây ngô trong xương tuỷ, thứ này khiến họ không thực tế, không thích ứng với cuộc sống, không đủ chín chắn, hòa hợp, cũng không dễ dàng vui vẻ. – Lê Qua, “Đời sống tinh thần có đáng khinh không?”
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *