|

Social Interactions

🤝💭
In social interactions, first consider whether the value you can provide is what others need.
//
与人交往,先想好自己能够提供的价值是否是别人需要的。
Yǔ rén jiāowǎng, xiān xiǎng hǎo zìjǐ nénggòu tígōng de jiàzhí shìfǒu shì biérén xūyào de.
//
Dữ nhân giao vãng, tiên tưởng hảo tự kỷ năng cú đề cung đích giá trị thị phủ thị biệt nhân nhu yếu đích.
//
Kết giao với người khác, trước tiên nghĩ kỹ giá trị mình có thể cung cấp có phải là thứ người khác cần hay không.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *