|

Sitting In A Rocking Chair

🚫💭
Worrying is like sitting in a rocking chair. It gives you something to do but it doesn’t get you anywhere.
//
担心就像坐在摇椅上。 它让你有事可做,但它不会让你去任何地方。
Dānxīn jiù xiàng zuò zài yáoyǐ shàng. Tā ràng nǐ yǒushì kě zuò, dàn tā bù huì ràng nǐ qù rènhé dìfāng.
//
Đam tâm tựu tượng tọa tại dao y thượng. Tha nhượng nhĩ hữu sự khả tố, đãn tha bất hội nhượng nhĩ khứ nhậm hà địa phương.
//
Lo lắng giống như ngồi trên một chiếc ghế bập bênh. Nó khiến bạn bận rộn nhưng chẳng đưa bạn đến đâu cả.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *