SEPTEMBER 20, 2020

Mọi thứ đừng quá nghiêm túc, chúng ta đều chỉ đi ngang qua thế giới này.
//
凡事别太认真,我们都只是路过这个世界。
Fánshì bié tài rènzhēn, wǒmen dōu zhǐshì lùguò zhège shìjiè.
//
Don’t take everything too seriously, we are just passing through this world.

P.s.: Picture taken in Xidi, Huangshan, Anhui, China in 2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *