SEPTEMBER 12, 2021

In fact, there are too many things in this world that people have never appreciated. This is the real reason why many people do not feel happy.
//
事实上,这个世上实在是存在着太多人们从来没有去欣赏过的东西,这正是很多人都感受不到幸福的真正原因。
Shìshí shàng, zhège shìshàng shízài shì cúnzàizhe tài duō rénmen cónglái méiyǒu qù xīnshǎngguò de dōngxī, zhè zhèng shì hěnduō rén dōu gǎnshòu bù dào xìngfú de zhēnzhèng yuányīn.
//
Thực tế, trên đời này có quá nhiều thứ mà con người chưa bao giờ biết trân trọng, đây chính là lý do thực sự khiến nhiều người không cảm thấy hạnh phúc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *