SEPTEMBER 11, 2021

Tôi nghĩ sự yếu đuối và mạnh mẽ của con người vượt xa trí tưởng tượng của mình. Đôi khi, bạn có thể bật khóc vì một câu nói, đôi khi cũng thấy mình nghiến răng đi một chặng đường dài.
——Guy de Maupassant
//
我觉得人的脆弱和坚强都超乎自己的想象。有时,我可能因为一句话就泪流满面,有时也发现自己咬着牙走了很长的路
——居伊·德·莫泊桑
//
I think human vulnerability and strength is beyond our imagination. Sometimes, you can be so frail and burst into tears owing to one comment. At times, you may just pull yourself together and have gone on a long journey before realizing it.
——Guy de Maupassant

Leave a Reply

Your email address will not be published.