SEPTEMBER 10, 2021

Life is like an ocean, and only strong-willed people can reach the other shore.
//
生活就像海洋,只有意志坚强的人,才能到达彼岸。
Shēnghuó jiù xiàng hǎiyáng, zhǐyǒu yìzhì jiānqiáng de rén, cáinéng dàodá bǐ’àn. ​​​
//
Cuộc đời tựa như biển cả, chỉ người có ý chí kiên cường, mới có thể đến đạt bờ bên kia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *