You are currently viewing SEPTEMBER 10, 2021

SEPTEMBER 10, 2021

Cuộc đời tựa như biển cả, chỉ người có ý chí kiên cường, mới có thể đến đạt bờ bên kia.
//
生活就像海洋,只有意志坚强的人,才能到达彼岸。 ​​​
//
Life is like an ocean, and only strong-willed people can reach the other shore.

Leave a Reply