Working is exhausting, but I can't cry because it's unsafe to wipe tears while riding a motorcycle.
|

Safety First

🛵😓👷
Working is exhausting, but I can’t cry because it’s unsafe to wipe tears while riding a motorcycle.
//
打工好累 但我不能哭 因为骑摩托车的时候擦眼泪不安全。
Dǎgōng hǎo lèi dàn wǒ bùnéng kū yīnwèi qí mótuō chē de shíhòu cā yǎnlèi bù ānquán.
//
Đả công hảo luy đãn ngã bất năng khốc nhân vi kỵ ma thác xa đích thì hậu sát nhãn lệ bất an toàn.
//
Đi làm mệt lắm nhưng tôi không thể khóc vì lau nước mắt khi đi xe máy không an toàn.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *