Sadly, When You Spot The Sun Early In The Morning, You Know That The Sun Will Dim At Night

Buồn là khi sớm tinh mơ tìm ra nắng
Mới biết ra đêm về nắng phai.
//
可悲是在黎明照到太阳的时候才发现太阳在晚上会变暗。
Kěbēi shì zài límíng zhào dào tàiyáng de shíhòu cái fāxiàn tàiyáng zài wǎnshàng huì biàn àn.
//
Sadly, when you spot the sun early in the morning, you know that the sun will dim at night.

P.s.: Picture taken in Vung Tau, Vietnam in 2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published.