Reduce Meaningless Socializing

Way to stay happy: reduce meaningless socializing.
//
保持快乐的方式:减少无意义的社交。
Bǎochí kuàilè de fāngshì: Jiǎn shào wú yìyì de shèjiāo. ​​​​ ​​​​
//
Bảo trì khoái lạc đích phương thức: giảm thiếu vô ý nghĩa đích xã giao. ​​​​
//
Phương thức duy trì hạnh phúc: giảm thiểu xã giao không có ý nghĩa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *