Quitting This Job And Going Back To School

👩‍🎓
I keep thinking about quitting this job and going back to school, but then I remember how easy my job is.
//
我一直想辞掉这份工作,回到学校,但后来我想起我的工作有多简单。
Wǒ yīzhí xiǎng cí diào zhè fèn gōngzuò, huí dào xuéxiào, dàn hòulái wǒ xiǎngqǐ wǒ de gōngzuò yǒu duō jiǎndān.
//
Ngã nhất trực tưởng từ điệu giá phân công tác, hồi đáo học giáo, đãn hậu lai ngã tưởng khởi ngã đích công tác hữu đa giản đan.
//
Tôi đã nghĩ đến việc bỏ công việc này và quay lại trường học, nhưng sau đó tôi nhớ ra công việc của mình thật dễ dàng biết bao.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *