I don't reply to messages very often, it's normal, but at work, taking out my phone is a $200 fine.
|

Phone Ban Penalty

📱💰🏢
I don’t reply to messages very often, it’s normal at work, taking out my phone is a $200 fine.
//
我不回信息很正常,厂里掏手机罚200。
Wǒ bù huí xìnxī hěn zhèngcháng, chǎng lǐ tāo shǒujī fá 200.
//
Ngã bất hồi tín tức ngận chính thường, hán lý đào thủ cơ phạt 200.
//
Tôi không trả lời tin nhắn là rất bình thường, trong nhà máy móc điện thoại di động ra phạt 200.
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *