Only Two-way Likes Are Worth The Wait

[12 Days Of Christmas, Day 2]
Only two-way likes are worth the wait.
//
只有双向的喜欢才值得等待​。​​
Zhǐyǒu shuāngxiàng de xǐhuān cái zhídé děngdài​.​​
//
Chích hữu song hướng đích hỉ hoan tài trị đắc đẳng đãi.​​
//
Chỉ có hai chiều thích mới đáng giá chờ đợi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *