OCTOBER 9, 2021

Cuộc sống ngắn ngủi chỉ vài chục năm. Điều quan trọng nhất là thoả mãn bản thân, chứ không phải là làm hài lòng người khác.
//
人生短短数十载。最要紧是满足自己,不是讨好他人。
Rénshēng duǎn duǎn shù shí zài. Zuì yàojǐn shì mǎnzú zìjǐ, bùshì tǎohǎo tārén.
//
Life lasts just a few decades. The most important thing is to satisfy yourself, not to please others.

Leave a Reply

Your email address will not be published.