You are currently viewing OCTOBER 9, 2021

OCTOBER 9, 2021

Cuộc sống ngắn ngủi chỉ vài chục năm. Điều quan trọng nhất là thoả mãn bản thân, chứ không phải là làm hài lòng người khác.
//
人生短短数十载。最要紧是满足自己,不是讨好他人。
Rénshēng duǎn duǎn shù shí zài. Zuì yàojǐn shì mǎnzú zìjǐ, bùshì tǎohǎo tārén.
//
Life lasts just a few decades. The most important thing is to satisfy yourself, not to please others.

Leave a Reply