OCTOBER 26, 2019

I’m a person who wants to do a lot of things trapped in a body of a person who just wants to sleep a lot.
//
我是一个想要做很多事情的人,只是现在被困在一个很懒的人的身体里。
Wǒ shì yīgè xiǎng yào zuò hěnduō shìqíng de rén, zhǐshì xiànzài bèi kùn zài yīgè hěn lǎn de rén de shēntǐ lǐ.
//
Ngã thị nhất cá tưởng yếu tố ngận đa sự tình đích nhân, chích thị hiện tại bị khốn tại nhất cá ngận lại đích nhân đích thân thể lý.
Tôi là một người muốn làm nhiều thứ bị mắc kẹt trong cơ thể của một người chỉ muốn ngủ thật nhiều.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *