|

Observing Human Nature

🌍🧘‍♂️🍃
Experiencing the world doesn’t merely involve dining at upscale restaurants or traveling the globe. It’s about the tranquility and equanimity you maintain when human nature unfolds before you. — Yang Jiang
//
所谓见过世面,不是去某个高级餐厅吃个饭 也不是去世界各地旅行了一圈,而是当人性在你面前徐徐展开的时候,你的那份宁静坦然。–杨绛 ​​​​
Suǒwèi jiànguò shìmiàn, bùshì qù mǒu gè gāojí cāntīng chī gè fàn yě bùshì qù shìjiè gèdì lǚxíngle yī quān, ér shì dāng rénxìng zài nǐ miànqián xúxú zhǎnkāi de shíhòu, nǐ dì nà fèn níngjìng tǎnrán. –Yáng jiàng ​​​​
//
Sở vị kiến quá thế diện, bất thị khứ mỗ cá cao cấp xan sảnh cật cá phạn dã bất thị khứ thế giới các địa lữ hành liễu nhất quyển, nhi thị đương nhân tính tại nhĩ diện tiền từ từ triển khai đích thì hậu, nhĩ đích na phân ninh tĩnh thản nhiên. — Dương Giáng ​​​​
//
Cái gọi là trải đời, không phải là dùng bữa tại nhà hàng cao cấp nào đó hoặc du lịch khắp nơi trên thế giới, mà là sự tĩnh lặng và bình thản mà bạn duy trì khi bản chất con người trải ra trước mắt bạn. — Dương Giáng

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *