NOVEMBER 23, 2019

Và những hành trình, cho ta thấy những ngày xanh biếc hơn
Những ngày tháng đó, nhắc tao nhớ mình phải luôn biết ơn
Tiếng lòng đêm nay như tiếng cồng chiêng
Cho dù tay trắng, cố mà giữ cho mình giấc mộng riêng.
(Cảm Ơn – Đen Vâu)

P.s.: Picture taken in Huangshan, Anhui, China in 2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *