No Ability At All

🙅🏻
As long as you have a little ability, it is not impossible to have no ability at all.
//
但凡你有点本事,也不至于一点本事都没有。
Dànfán nǐ yǒudiǎn běnshì, yě bù zhìyú yīdiǎn běnshì dōu méiyǒu.
//
Đãn phàm nhĩ hữu điểm bản sự, dã bất chí vu nhất điểm bản sự đô một hữu.
//
Chỉ cần bạn có một chút năng lực, hoàn toàn không có năng lực cũng không phải là không có khả năng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *