There is no wall that is completely airtight; the neighbor's dinner always smells better.
|

Neighbor Dinner

🚪🍽️😋
There is no wall that is completely airtight; the neighbor’s dinner always smells better.
//
天下没有不透风的墙,隔壁的晚饭是真的香。
Tiānxià méiyǒu bù tòufēng de qiáng, gébì de wǎnfàn shì zhēn de xiāng.
//
Thiên hạ một hữu bất thấu phong đích tường, cách bích đích vãn phạn thị chân đích hương.
//
Trên đời không có bức tường nào không lọt gió; bữa tối nhà hàng xóm thật sự thơm ngon.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *