After winter's chill, plum blossoms persist; before spring arrives, snow's meaning persists.
|

Nature Scenery

🌸🎋🌞
After winter’s chill, plum blossoms persist; before spring arrives, snow’s meaning persists.
//
风来庭外梅花动,日炤篱边竹影斜。
Fēng lái tíng wài méihuā dòng, rì zhào lí biān zhú yǐng xié.
//
Phong lai đình ngoại mai hoa động, nhật chiếu ly biên trúc ảnh tà.
//
Gió qua trước ngõ hoa mai động, nắng rọi bên rào bóng trúc tà.
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *