After winter, the plum blossoms still stand proudly; before spring, the snow remains mighty.
|

Nature Poetry

🌸❄️💪
After winter, the plum blossoms still stand proudly; before spring, the snow remains mighty.
//
冬后梅花仍态度,春前雪意尚威棱。
Dōng hòu méihuā réng tàidù, chūn qián xuě yì shàng wēi léng.
//
Đông hậu mai hoa nhưng thái độ, xuân tiền tuyết ý thượng uy lăng.
//
Sau đông mai vẫn nở hoa, trước xuân bông tuyết vẫn là là rơi.
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *