|

Mustard Seeds

[13.333 days on earth]
🌏🕊️🌱 #Universe #Grass #Humility
In the vast expanse of sky and earth, we are as tiny as mustard seeds. Neither disturb the world nor let the world disturb you. – Bai Luomei
//
天地沙鸥,我们微如芥子。不让让自己惊扰世界,也不要让世界惊扰自己。 ——白落梅
Tiāndì shā’ōu, wǒmen wēi rú jièzǐ. Bù ràng ràng zìjǐ jīngrǎo shìjiè, yě bùyào ràng shìjiè jīngrǎo zìjǐ. ——Bái Luòméi
//
Thiên địa sa âu, ngã môn vi như giới tử. Bất nhượng nhượng tự kỷ kinh nhiễu thế giới, dã bất yếu nhượng thế giới kinh nhiễu tự kỷ. —— Bạch Lạc Mai
//
Trời đất mênh mông, chúng ta như cọng cỏ. Không khiến bản thân kinh động thế giới, cũng không để thế giới kinh động bản thân. —— Bạch Lạc Mai

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *