Waking up in cold winter mornings is too difficult. The thought of not wanting to go to work lingers in my mind every day. Being a working person is tough.
|

Morning Blues

⏰❄️🛌
Waking up in cold winter mornings is too difficult. The thought of not wanting to go to work lingers in my mind every day. Being a working person is tough.
//
大冬天的早上起床太困难了 天天不想上班的想法每天都在脑子里来回转 打工人太难了。
Dà dōngtiān de zǎoshang qǐchuáng tài kùnnánle tiāntiān bùxiǎng shàngbān de xiǎngfǎ měitiān dū zài nǎozi lǐ lái huízhuǎn dǎgōng rén tài nánle.
//
Đại đông thiên đích tảo thượng khởi sàng thái khốn nan liễu thiên thiên bất tưởng thượng ban đích tưởng pháp mỗi thiên đô tại não tử lý lai hồi chuyển đả công nhân thái nan liễu.
//
Buổi sáng mùa đông giá rét rời giường quá khó khăn, ý nghĩ mỗi ngày không muốn đi làm mỗi ngày đều ở trong đầu xoay chuyển, người làm công quá khó khăn.
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *