MAY 9, 2022

Lúc giận bất hòa ít nói chuyện, có lời tất mất;
Lúc tâm không thuận chớ làm việc, làm việc tất bại.
//
气不和时少说话,有言必失;
心不顺时莫做事,做事必败。
Qì bù hé shí shǎo shuōhuà, yǒu yán bì shī;
Xīn bù shùn shí mò zuòshì, zuòshì bì bài.
//
Talk less when you’re angry, or else you’ll lose it;
Don’t do things when you’re not in the mood, or else you’ll fail.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *