MAY 3, 2022

Chỉ khi thanh toán tiền điện thoại, tôi mới cảm thấy những gì mình nói thật đáng giá.
//
只有交话费的时候,让我感觉到我说的话,原来也那么值钱。
Zhǐyǒu jiāo huàfèi de shíhòu, ràng wǒ gǎnjué dào wǒ shuō dehuà, yuánlái yě nàme zhíqián.
//
Only when I paid the phone bill, I felt that what I said was so valuable.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *