MAY 22, 2021

Thế giới này với tôi mà nói vốn cũng không có cái gì bất ngờ.
//
这世界对我来说本就没有什么惊喜。 ​​​
//
There are no surprises in the world for me.

Leave a Reply

Your email address will not be published.