MAY 21, 2021

MAY 21, 2021

Người đi về phía cao, nước chảy về chỗ trũng.
//
人往高处走, 水往低处流.
//
People go high; water flows low.

Leave a Reply