MAY 2, 2021

Hồ đồ một chút cũng rất tốt, giảm kỳ vọng vào thế giới bên ngoài, cũng có thể giảm một số thiệt hại do cảm xúc tiêu cực gây ra.
//
糊涂一点也挺好,降低对外界的期待,也能减少一些不良情绪带来的伤害。
Hútú yīdiǎn yě tǐng hǎo, jiàngdī duì wàijiè de qídài, yě néng jiǎnshǎo yīxiē bùliáng qíngxù dài lái de shānghài.
//
It’s good to be a little confused. Lowering your expectations of the outside world can also reduce the harm caused by some bad emotions.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *