MARCH 20, 2020 – 3

Bạn đơn giản, thế giới chính là truyện cổ tích;
Bạn phức tạp, thế giới chính là mê cung.
(Miyazaki Hayao)
//
你简单,世界就是童话;
你复杂,世界就是迷宫。
Nǐ jiǎndān, shìjiè jiùshì tónghuà;
Nǐ fùzá, shìjiè jiùshì mígōng.
//
You are simple, the world is a fairy tale;
You are complicated, the world is a maze.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *