MARCH 20, 2020 – 2

Hồi nhỏ, hạnh phúc rất đơn giản;
Lớn lên, đơn giản thì hạnh phúc.
//
小时候,幸福很简单;
长大了,简单很幸福。
Xiǎoshíhòu, xìngfú hěn jiǎndān;
Zhǎng dàle, jiǎndān hěn xìngfú.
//
When I was a child, it seemed that happiness was very simple.
As an adult, simplicity is the essence of happiness.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *