MARCH 19, 2022

Mọi người đều bận cả. Bận rộn lớn lên, đánh mất hồn nhiên. Bận rộn kiếm tiền, bỏ qua suy nghĩ. Bận rộn thành công, bỏ lỡ phong cảnh.
//
人人都是大忙人。忙着长大,弄丢了纯真。忙着赚钱,忽略了思想。忙着成功,错过了风景。
Rén rén dōu shì dàmáng rén. Mángzhe zhǎng dà, nòng diūle chúnzhēn. Mángzhe zhuànqián, hūlüèle sīxiǎng. Mángzhe chénggōng, cuòguòle fēngjǐng.
//
Everyone is busy. Busy growing up, you lose innocence. Busy making money, you ignore ideas. Busy succeeding, you miss the scenery.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *