MARCH 1, 2022

Những người ít đọc sách thích phân biệt đúng sai; họ không biết đủ về thế giới và bản thân, và họ chọn phe vì thiếu hiểu biết. Tâm trí của mỗi người đều chứa đầy những định kiến ​​khác nhau, đó là lý do tại sao mọi người cần phải học hỏi suốt đời.
//
书读少了,人才喜欢凡事都分对错;对这个世界和自己认知不够,因为无知,才会去选边站队。每个人的心智里都充满着各种偏见,人为此才需要去终身学习。
Shū dú shǎole, réncái xǐhuān fánshì dōu fēn duì cuò; duì zhège shìjiè hé zìjǐ rèn zhī bùgòu, yīn wéi wúzhī, cái huì qù xuǎn biān zhànduì. Měi gèrén de xīnzhì lǐ dōu chōngmǎnzhe gè zhǒng piānjiàn, rénwéi cǐ cái xūyào qù zhōngshēn xuéxí.
//
People who read few books like to distinguish right from wrong; they don’t know enough about the world and themselves, and they choose sides because of ignorance. Everyone’s mind is full of various prejudices, which is why people need to learn for life.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *