Spring has a kind of magic, a magic that makes people want to become a better version of themselves.
|

Magic

🌱🌸🌻
Spring has a kind of magic, a magic that makes people want to become a better version of themselves.
//
春天有一种魔力 一种让人“想成为更好的自己”的魔力。​​
Chūntiān yǒuyī zhǒng mólì yī zhǒng ràng rén “xiǎng chéngwéi gèng hǎo de zìjǐ” de mólì.​​
//
Xuân thiên hữu nhất chủng ma lực nhất chủng nhượng nhân” tưởng thành vi canh hảo đích tự kỷ” đích ma lực.​​
//
Mùa xuân có một loại ma lực khiến con người “muốn trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình”.
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *