Love Is Just Like

📚
Love is just like “Romance of the Three Kingdoms” in which people must be divided after a long time together, and vice versa. Love is also like “Journey to the West” in which true love can only be achieved after eighty-one difficulties. Love is more like “A Dream of Red Mansions” in which there is always a group of people who regard it as a god and spend their whole life studying it. Love is mostly like “Water Margin” in which no matter how vigorous you are, you will eventually have to be wooed by life.
//
爱情,就像《三国演义》,合久必分,分久必合;爱情,也像《西游记》,九九八十一难,方才取得真爱;爱情,更像《红楼梦》,总有一群人把它奉为神祗,耗费毕生精力研究它;爱情,最像的还是《水浒传》,管你有多轰轰烈烈,最终都得被生活招安。
Àiqíng, jiù xiàng “sānguó yǎnyì”, hé jiǔ bì fēn, fēnjiǔbìhé; àiqíng, yě xiàng “xīyóu jì”, jiǔjiǔbāshíyī nán, fāngcái qǔdé zhēn’ài; àiqíng, gèng xiàng “hónglóumèng”, zǒng yǒu yīqún rén bǎ tā fèng wéi shén zhī, hàofèi bìshēng jīnglì yánjiū tā; àiqíng, zuì xiàng de háishì “shuǐhǔ zhuàn”, guǎn nǐ yǒu duō hōnghōnglièliè, zuìzhōng dōu děi bèi shēnghuó zhāo’ān.
//
Ái tình, tựu tượng 《 tam quốc diễn nghĩa 》, hợp cửu tất phân, phân cửu tất hợp; ái tình, dã tượng 《 tây du ký 》, cửu cửu bát thập nhất nan, phương tài thủ đắc chân ái; ái tình, canh tượng 《 hồng lâu mộng 》, tổng hữu nhất quần nhân bả tha phụng vi thần chi, háo phí tất sinh tinh lực nghiên cứu tha; ái tình, tối tượng đích hoàn thị 《 thủy hử truyện 》, quản nhĩ hữu đa oanh oanh liệt liệt, tối chung đô đắc bị sinh hoạt chiêu an.
//
Ái tình, tựu tượng 《 tam quốc diễn nghĩa 》, hợp cửu tất phân, phân cửu tất hợp; ái tình, dã tượng 《 tây du ký 》, cửu cửu bát thập nhất nan, phương tài thủ đắc chân ái; ái tình, canh tượng 《 hồng lâu mộng 》, tổng hữu nhất quần nhân bả tha phụng vi thần chi, háo phí tất sinh tinh lực nghiên cứu tha; ái tình, tối tượng đích hoàn thị 《 thủy hử truyện 》, quản nhĩ hữu đa oanh oanh liệt liệt, tối chung đô đắc bị sinh hoạt chiêu an.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *