Seeing mountains not as mountains and waters not as waters. As one gains experience, the world appears chaotic, with black and white reversed and right and wrong confused. Mountains evoke sighs, and waters elicit laments.
|

Lost In Chaos

🤯🌊🤔
Seeing mountains not as mountains and waters not as waters. As one gains experience, the world appears chaotic, with black and white reversed and right and wrong confused. Mountains evoke sighs, and waters elicit laments.
//
看山不是山 看水不是水。涉世渐深,发现这个世界一片混沌,黑白颠倒,是非混淆,看山感慨,看水叹息。
Kàn shān bùshì shān kàn shuǐ bùshì shuǐ. Shèshì jiàn shēn, fāxiàn zhège shìjiè yīpiàn hùndùn, hēibái diāndǎo, shìfēi hùnxiáo, kàn shān gǎnkǎi, kàn shuǐ tànxí.
//
Khán sơn bất thị sơn khán thủy bất thị thủy. Thiệp thế tiệm thâm, phát hiện giá cá thế giới nhất phiến hỗn độn, hắc bạch điên đảo, thị phi hỗn hào, khán sơn cảm khái, khán thủy thán tức.
//
Nhìn núi không phải là núi, nhìn nước không phải là nước. Khi bước vào đời sâu hơn, phát hiện thế giới đầy hỗn độn, trắng đen đảo lộn, đúng sai lẫn lộn, nhìn núi cảm thán, nhìn nước thở dài.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *