|

Life Struggles

🌤️🏰💔
No adult is truly happy, the world is not heaven, each has its own difficulties.
//
哪有成年人是真的开心,人间啊,又不是天堂,各有各苦。 ​​​
Nǎ yǒu chéngnián rén shì zhēn de kāixīn, rénjiān a, yòu bùshì tiāntáng, gè yǒu gè kǔ.
//
Na hữu thành niên nhân thị chân đích khai tâm, nhân gian a, hựu bất thị thiên đường, các hữu các khổ.
//
Nào có người lớn thực sự hạnh phúc, nhân gian, cũng không phải là thiên đường, mỗi người đều có nỗi khổ riêng.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *