|

Life Must Be Colorful

🍭
Life must be colorful, but it must not be messy.
//
生活一定要五颜六色,但绝不能乱七八糟。
Shēnghuó yīdìng yào wǔyánliùsè, dàn jué bùnéng luànqībāzāo.
//
Sinh hoạt nhất định yếu ngũ nhan lục sắc, đãn tuyệt bất năng loạn thất bát tao.
//
Cuộc sống nhất định phải đủ mọi màu sắc, nhưng tuyệt không thể lung ta lung tung.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *