| |

Life Moments

🌟❤️🙌
Having once experienced pain, now encountering happiness without care,
Meeting moments of joy, sometimes feeling dazed.
//
曾经的痛苦现在遇到幸福不在意
遇到快乐来时可能惊讶得嘴巴合不起。
Céngjīng de tòngkǔ xiànzài yù dào xìngfú bù zàiyì
Yù dào kuàilè lái shí kěnéng jīngyà dé zuǐbā hé bu qǐ.
//
Tằng kinh đích thống khổ hiện tại ngộ đáo hạnh phúc bất tại ý
Ngộ đáo khoái nhạc lai thì khả năng kinh nhạ đắc chủy ba hợp bất khởi.
//
Từng đau đớn nay có khi gặp hạnh phúc không màng
Gặp cơn vui tới có khi ngỡ ngàng.
(Ru 2 – Quốc Bảo)

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *