Life Lasts Just A Few Decades

Life lasts just a few decades. The most important thing is to satisfy yourself, not to please others.
//
人生短短数十载。最要紧是满足自己,不是讨好他人。
Rénshēng duǎn duǎn shù shí zài. Zuì yàojǐn shì mǎnzú zìjǐ, bùshì tǎohǎo tārén.
//
Nhân sinh đoản đoản số thập tái. tối yếu khẩn thị mãn túc tự kỷ, bất thị thảo hảo tha nhân.
Cuộc sống ngắn ngủi chỉ vài chục năm. Điều quan trọng nhất là thoả mãn bản thân, chứ không phải là làm hài lòng người khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *