Life Is Just A Cup Of Tea

🍵
Life is just a cup of tea, whether it’s full or not, what’s the matter! Whether it’s strong or light, it has its own flavor.
//
人生,不过一杯茶,满也好,少也好,争个什么!浓也好,淡也好,自有味道。
Rénshēng, bùguò yībēi chá, mǎn yě hǎo, shǎo yě hǎo, zhēng gè shénme! Nóng yě hǎo, dàn yě hǎo, zì yǒu wèidào.
//
Nhân sinh, bất quá nhất bôi trà, mãn dã hảo, thiếu dã hảo, tranh cá thậm ma! Nùng dã hảo, đạm dã hảo, tự hữu vị đạo.
//
Cuộc sống, chẳng qua là một tách trà, đầy cũng tốt, vơi cũng tốt, tranh cái gì! Đậm cũng tốt, nhạt cũng tốt, đều có hương vị riêng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *