|

Choose Your Worth

🚶‍♀️🌟🤗
If someone starts neglecting you, choose to leave. Maintain your self-confidence, preserve your dignity. It’s better to be proud to the point of growing moldy than to cling to the point of going insane.
//
如果一个人开始怠慢你,请选择离开。保持一份自信,保住一份尊严,宁可高傲到发霉,也不要死缠到发疯。 ​​​​
Rúguǒ yīgè rén kāishǐ dàimàn nǐ, qǐng xuǎnzé líkāi. Bǎochí yī fèn zìxìn, bǎozhù yī fèn zūnyán, nìngkě gāo’ào dào fāméi, yě bùyào sǐ chán dào fāfēng. ​​​​
//
Như quả nhất cá nhân khai thủy đãi mạn nhĩ, thỉnh tuyển trạch ly khai. Bảo trì nhất phân tự tín, bảo trụ nhất phân tôn nghiêm, ninh khả cao ngạo đáo phát môI, dã bất yếu tử triền đáo phát phong. ​​​​
//
Nếu có một người bắt đầu coi thường bạn, hãy chọn rời đi. Giữ vững lòng tự tin, bảo vệ tinh thần kiêu hãnh và tôn nghiêm, thà rằng kiêu ngạo đến mốc meo, cũng không nên quấn quýt đến phát điên.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *