Life Is Full Of People

Life is full of people, people coming and going,
Self-esteem, self-love, freedom.
//
人生 人山 人海 人来 人往,
自己 自尊 自爱 自由 自在。
Rénshēng rénshān rénhǎi rénlái rénwǎng,
Zìjǐ zìzūn zì’ài zìyóu zìzài.
//
Nhân sinh nhân sơn nhân hải nhân lai nhân vãng,
Tự kỷ tự tôn tự ái tự do tự tại.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *