Let’s Talk About The Topic Of Adults

It’s late at night, let’s talk about the topic of adults, what time do you go to work tomorrow.
//
夜深了,聊的成年人的话题,你明天几点上班。
Yè shēnle, liáo de chéngnián rén de huàtí, nǐ míngtiān jǐ diǎn shàngbān.
//
Dạ thâm liễu, liêu đích thành niên nhân đích thoại đề, nhĩ minh thiên kỷ điểm thượng ban.
Đên khuya rồi, nói chuyện người lớn, ngày mai mấy giờ bạn đi làm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *