JUNE 20, 2021

[Ngày Của Cha – 父亲节快乐 – Happy Fathers Day]

Sự nuôi dạy lớn nhất trong cuộc đời của một người là tha thứ cho sự không hoàn hảo của cha mẹ mình.
//
一个人一生中最大的教养,就是原谅父母的不完美。
Yīgè rén yīshēng zhōng zuìdà de jiàoyǎng, jiùshì yuánliàng fùmǔ de bù wánměi.
//
The greatest upbringing in a person’s life is to forgive the imperfections of their parents.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *