JUNE 18, 2020

Nếu bạn thành công, ăn rau xanh gọi là dưỡng sinh; nếu bạn thất bại, ăn rau xanh thì gọi là nghèo rớt mồng tơi.
//
你若成功了, 吃青菜那叫养生; 你若失败了, 吃青菜则叫寒酸。
Nǐ ruò chénggōngle, chī qīngcài nà jiào yǎngshēng; nǐ ruò shībàile, chī qīngcài zé jiào hánsuān.
//
If you succeed, eating green vegetables is called health care; if you fail, eating green vegetables is called poverty.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *