JUNE 15, 2020

Một phần rất lớn của trưởng thành, là chấp nhận.
Chấp nhận mỗi người một ngả, chấp nhận thế sự vô thường,
Chấp nhận cô đơn thất bại, chấp nhận cảm giác bất lực bất ngờ.
//
成长的很大一部分,是接受。
接受分道扬镳,接受世事无常,
接受孤独挫折,接受突如其来的无力感。
Chéngzhǎng de hěn dà yībùfèn, shì jiēshòu.
Jiēshòu fēndàoyángbiāo, jiēshòu shìshì wúcháng,
Jiēshòu gūdú cuòzhé, jiēshòu tūrúqílái de wúlì gǎn.
//
A large part of growth is acceptance.
Accept parting ways, accept impermanence,
Accept loneliness and setbacks, accept a sudden sense of powerlessness.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *