JUNE 12, 2020

Đối xử với mọi người thân thiện là tu dưỡng, độc lai độc vãng là tính cách.
//
待人友善是修养 独来独往是性格。
Dàirén yǒushàn shì xiūyǎng dú lái dú wǎng shì xìnggé.
//
Treating people well is cultivation, being alone is character.

P.s.: Picture taken in Barkam, Aba Prefecture, Sichuan, China in 2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *