JULY 9, 2022

Although many exams are difficult, when you graduate many years later, looking back, exams may be the easiest thing in life. ​​​
//
很多考试虽然难,但是当你毕业很多年之后,再回头看,考试可能是人生中最简单的事。 ​​​
Hěnduō kǎoshì suīrán nán, dànshì dāng nǐ bìyè hěnduō nián zhīhòu, zài huítóu kàn, kǎoshì kěnéng shì rénshēng zhōng zuì jiǎndān de shì. ​​​
//
Rất nhiều kỳ thi mặc dù khó nhưng sau khi bạn tốt nghiệp nhiều năm về sau quay đầu nhìn lại thì thi cử có thể là điều dễ dàng nhất trong cuộc đời.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *