JULY 31, 2020

Hai người tam quan không hợp giống như hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau, bạn không sai, người ta cũng không sai, nhưng ở cùng một chỗ chính là sai.
//
三观不合的两个人,在一起就像两条永不相交的平行线,你没有错,TA也没有错,但凑在一起就是错。 ​
//
Two people with different views are like two parallel lines that never intersect. You’re not wrong, she/he is not wrong, but it’s wrong when you get together.

Leave a Reply

Your email address will not be published.