JULY 31, 2020

Two people with different views are like two parallel lines that never intersect. You’re not wrong, she/he is not wrong, but it’s wrong when you get together.
//
三观不合的两个人,在一起就像两条永不相交的平行线,你没有错,TA也没有错,但凑在一起就是错。 ​
Sān guān bùhé de liǎng gèrén, zài yīqǐ jiù xiàng liǎng tiáo yǒng bù xiàngjiāo de píngxíng xiàn, nǐ méiyǒu cuò, TA yě méiyǒu cuò, dàn còu zài yīqǐ jiùshì cuò. ​
//
Hai người tam quan không hợp giống như hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau, bạn không sai, người ta cũng không sai, nhưng ở cùng một chỗ chính là sai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *